Stedenbouwkundig kader Buntplein Maarn gepresenteerd

Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het stedenbouwkundig kader voor woningbouw op het Buntplein in Maarn. Hiermee wordt een belangrijke nieuwe stap gezet in de herinrichting van het Buntplein.

De plannen die ontwikkelaar The Way You Live (TWYL) bij de gemeente heeft ingediend kwamen tot stand in overleg met de bewonerswerkgroep Buntplein. In april 2018 heeft het college met TWYL een intentieovereenkomst gesloten voor de uitwerking van het woningbouwplan voor 13 woningen in een stedenbouwkundig kader.

Wethouder Rob Jorg: “De ontwikkeling van het Buntplein is belangrijk voor Maarn. De locatie is al lange tijd een kale plek in het dorp. Met het plan dat er nu ligt krijgt het Buntplein een mooie nieuwe invulling. De dertien woningen leveren een goede bijdrage aan onze totale woningbouwopgave.”

Het college vraagt de gemeenteraad om ook in te stemmen met het stedenbouwkundig kader. Als de raad instemt, dan kan daarna een start gemaakt worden met de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. Dit is nodig omdat de huidige bestemming geschikt is voor winkels.Woningbouw vraagt om een woonbestemming.

Vervolg
Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad het plan tijdens een beeldvormende vergadering in januari 2020. Hierna volgen nog een oordeelsvormende en besluitvormende vergadering. De planning hiervan is afhankelijk van de uitkomst van de oordeelsvorming.